...

ติดต่อสอบถาม บริการข้อมูลข่าวอากาศ ศขอ.กขอ.คปอ.
:โทร. ๒-๑๘๔๙,๒-๑๘๕๖