...

ติดต่อสอบถาม บริการข้อมูลข่าวอากาศ ผบอ.กขอ.คปอ.
:โทร. ๒-๑๘๔๙,๒-๑๘๕๖